Globos centras

Globos centro teikiamos paslaugos
 • Informavimas (telefonu, elektroniniu paštu);
 • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Psichologo konsultacijos;
 • Intensyvi pagalba krizių atveju;
 • Socialinio darbuotojo globos koordinavimui paslaugos;
 • Savitarpio paramos grupės globėjams, įtėviams;
 • Grupės globojamiems bei įvaikintiems vaikams;
 • Sociokultūrinės paslaugos: išvykos, renginiai;
 • Mokymai pagal GIMK programą;
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos;
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
 • Metodinė pagalba;
 • Laikino atokvėpio paslaugos.