Globos centras

Globa (rūpyba), įvaikinimas

Globėjas – asmuo, kuris priima sprendimą kiekvieną dieną rūpintis tėvų globos netekusiu vaiku, pakviečia jį į savo namus ir širdį, suteikia saugumo jausmą ir mato šio svarbaus gyvenime žingsnio didelę prasmę.

Globoti – tai priimti į savo namus ir širdį tėvų globos netekusį vaiką, juo rūpintis ir padėti augti pilnaverčiu žmogumi.

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

Jei apsisprendėte globoti vaiką ir gyvenate Jonavos savivaldybės teritorijoje Jūs turite kreiptis į Kauno apskrities Vaiko teisių apsaugos skyrių Jonavos rajone, pateikti šiuos dokumentus:

 • Rašytinį prašymą (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos motyvus, pageidaujamų globoti vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos rūšį);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų medicininius pažymėjimus (forma Nr. 046/a), išduotus likus ne daugiau kaip dvylikai mėnesių iki prašymo dėl tapimo vaiko globėju (rūpintoju) pateikimo Tarnybos teritoriniam skyriui dienos;
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų globėjų.

Vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo:

 • neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
 • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 • nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
 • buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
 • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti dėl globėjų kaltės.
 • teistas už tyčinius nusikaltimus;
 • sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
 • sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

Įvaikinimas

Įvaikinimas tai galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikintas vaikas praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiu naujos šeimos nariu. Įvaikinimo dalyviai – vaikas ir įtėvių šeima. Biologiniai vaiko tėvai neturi jokių teisių į jų įvaikintą vaiką, įvaikinimo procesas yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą.

Įvaikintojais gali būti pilnamečiai abiejų lyčių darbingo amžiaus asmenys, tinkamai pasirengę įvaikinti. Teisę įvaikinti turi sutuoktiniai. Santuoka yra įstatymų nustatyta tvarka įformintas savanoriškas vyro ir moters susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Nesusituokę asmenys to paties vaiko įvaikinti negali.

Jeigu norite įvaikinti vaiką, likusį be tėvų globos, Jūs turite kreiptis į Kauno apskrities Vaiko teisių apsaugos skyrių Jonavos rajone, pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą įvaikinti vaiką (-us), kuriame nurodoma: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeiminė padėtis, kartu su norinčiu įvaikinti asmeniu gyvenančių asmenų vardai ir pavardės, gimimo datos, giminystės ryšiai, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičius, amžius, lytis, sveikatos būklė, įvaikinimo motyvai;
 • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo (forma Nr. 046/a) kopiją.