Globa (rūpyba) – tai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

 

Jei apsisprendėte globoti vaiką Jūs turite kreiptis į Jonavos m. Vaiko teisių apsaugos skyrių (VTAS) pateikti šiuos dokumentus:

 • Rašytinį prašymą (kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos motyvus, pageidaujamų globoti vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos rūšį);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina LR Vyriausybės įgaliota institucija (046 a forma);
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų globėjų.

 

Papildomų dokumentų sąrašas:

 • Duomenys įrodantys fizinio asmens santuoką, ištuoką, našlystę;
 • Duomenys įrodantys fizinio asmens giminystę su vaiku, kurį norėtų globoti, jeigu yra vaiko giminaitis;
 • Duomenis įrodančius teismo santuokos pripažinimą negaliojančia, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia;
 • Duomenis įrodančius sutuoktinių gyvenimą skyrium, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;
 • Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie VRM apie fizinio asmens teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos pažymą apie fizinio asmens administracinių teisės pažeidimų padarymą;
 • Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų fizinių asmenų teistumą už tyčinius nusikaltimus, o iš teritorinės policijos įstaigos – pažymą apie kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių kitų asmenų administracinių teisės pažeidimų padarymą;

 

Vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo:

 • neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
 • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 • nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
 • buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
 • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti dėl globėjų kaltės.
 • teistas už tyčinius nusikaltimus;
 • sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
 • sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.