Jonavos rajono socialinių paslaugų centras
JRSPC
Prieiga neįgaliesiems Prieiga neįgaliesiems Facebook Prieiga neįgaliesiems
Svetaines struktura

Paslaugos

JONAVOS R. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE IR JO PADALINIUOSE TEIKIAMOS:

 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos;
 • maitinimo organizavimas (intervencinės programos maisto produktų paketai);
 • vienkartinė materialinė išmoka;
 • transporto organizavimo paslaugos;
 • kompensacinės technikos išdavimo paslaugos;
 • psichologinė pagalba;
 • sociokultūrinės paslaugos (socialinių renginių organizavimas, informacijos apie nevyriausybinių organizacijų vykdomas labdaros akcijas teikimas; užimtumo ir prevencinės veiklos priemonių įgyvendinimas Jonavos rajone).
 • asmens higienos ir priežiūros organizavimo paslaugos.
 • dienos užimtumo paslaugos (įstaigoje);
 • socialinė priežiūra bei dienos socialinė globa namuose;
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (apsiperkant, rūpinantis vaikais, atliekant namų ruošos darbus);
 • trumpalaikis priegblobstis krizės metu (Rimkų, Upninkų ir Žeimių padalinių krizių centrai);
 • pagalba rengiant dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, neįgaliojo pažymėjimų išdavimas;
 • būsto ir aplinkos pritaikymo žmonių su negalia programos įgyvendinimas;
 • socialinės integracijos projektų koordinavimas, projektinės veiklos įgyvendinimas.
 • kvalifikuota psichologinė bei socialinė pagalba sergantiems alkoholizmu, gydymo organizavimas;

JONAVOS R. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE IR JO PADALINIUOSE TEIKIAMOS:

 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos;
 • maitinimo organizavimas (intervencinės programos maisto produktų paketai);
 • vienkartinė materialinė išmoka;
 • transporto organizavimo paslaugos;
 • kompensacinės technikos išdavimo paslaugos;
 • psichologinė pagalba;
 • sociokultūrinės paslaugos (socialinių renginių organizavimas, informacijos apie nevyriausybinių organizacijų vykdomas labdaros akcijas teikimas; užimtumo ir prevencinės veiklos priemonių įgyvendinimas Jonavos rajone).
 • asmens higienos ir priežiūros organizavimo paslaugos.
 • dienos užimtumo paslaugos (įstaigoje);
 • socialinė priežiūra bei dienos socialinė globa namuose;
 • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (apsiperkant, rūpinantis vaikais, atliekant namų ruošos darbus);
 • trumpalaikis priegblobstis krizės metu (Rimkų, Upninkų ir Žeimių padalinių krizių centrai);
 • pagalba rengiant dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, neįgaliojo pažymėjimų išdavimas;
 • būsto ir aplinkos pritaikymo žmonių su negalia programos įgyvendinimas;
 • socialinės integracijos projektų koordinavimas, projektinės veiklos įgyvendinimas.
 • kvalifikuota psichologinė bei socialinė pagalba sergantiems alkoholizmu, gydymo organizavimas;

SOCIALINĖS PASLAUGOS GLOBĖJAMS IR ĮTĖVIAMS

gimk

Jonavos r. socialinių paslaugų centras teikia papildomas socialines paslaugas, skirtas būsimiems ir esamiems globėjams bei įtėviams. Kviečiame visus jau apsisprendusius, dar svarstančius ar norinčius daugiau sužinoti apie vaikų globą ar įvaikinimą, bei esamus globėjus, susiduriančius su problemomis šeimoje, kreiptis į Jonavos r. socialinių paslaugų centrą, esantį Chemikų g. 136, Jonavoje, tel. (8 349) 64601.

Didžiuojamės tuo, kad galime padėti vaikams ir vykdydami mūsų programą parengti daug nuostabių šeimų vienišiems vaikams globoti. Vaikai laukia žmonių, į kuriuos galėtų remtis, kurie suteiktų jiems saugumo jausmą, kurie pajėgtų suteikti jiems stiprybės, kad vėliau vaikai patys sugebėtų pasirūpinti savimi.

Pamąstykime, o gal...

PRĖKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJA

Kas yra prekyba žmonėmis?
Prekyba žmonėmis reiškia asmenų verbavimą, pervežimą, perdavimą, slėpimą ar priėmimą naudojant įvairias prievartos formas, apgaulę, sukčiavimą, piktnaudžiavimą valdžia ar pasinaudojant kito asmens pažeidžiamumu. Jei žmogaus sutikimas būti pervežamu buvo išgautas naudojant šias priemones, jis yra laikomas nusikaltimo auka. Vaiko iki 18 metų verbavimas, pervežimas, perdavimas, slėpimas ar priėmimas išnaudojimo tikslais yra laikomas prekyba žmonėmis net jei nebuvo panaudotos aukščiau išvardintos priemonės. Išnaudojimo formos apima prostituciją ar kitokį seksualinį išnaudojimą, prievartinį darbą ar paslaugas, vergiją ar į vergiją panašią veiklą, arba organų pašalinimą. (Jungtinių Tautų protokolo apibrėžimas, 2000).

Jonavos r. socialinių paslaugų centras, bendradarbiaudamas su Tarptautinės migracijos Organizacija, Kauno Moterų draugija, Lietuvos Caritas, Kauno Vyrų krizių centru, asocialiąja Vakonsalta, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir kt. partneriais vykdo prekybos žmonėmis prevencijos veiklą.
Mūsų veikla 2014 metais:
1) Jonavos r. socialinių paslaugų centras 2014 m. spalio mėn. dalyvavo TMO Tarptautinės migracijos, Pabėgėlių priėmimo centro, Ruklos seniūnijos ir Jonavos PK organizuotame pasitarime „Prekybos žmonėmis reiškinio raiška Ruklos bendruomenėje" – aptartos nelydimų nepilnamečių prieglobsčio prašytojų nelegalaus pervežimo ir socialinės rizikos asmenų (benamių) priverstinio įdarbinimo, ekonominės vergovės problemos; tarpinstitucinio bendradarbiavimo, sprendžiant prekybos žmonėmis problemas, galimybės.

2) 2014 m. lapkričio 27 d. Jonavos r, socialinių paslaugų centro Metodinis centras, bendradarbiaudamas su TMO Tarptautine migracijos organizacija, projekto „Kovai su prekyba žmonėmis – socialinės atsakomybės didinimas" rėmuose, organizavo Jonavos r. socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų ir VTAS specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymus – „Prekybos žmonėmis reiškinio atpažinimas: naujos formos, prevencija ir pagalba nukentėjusiems". Mokymuose dalyvavo 20 Jonavos rajono specialistų. Kvalifikacijos kėlimo mokymai dalyviams organizuoti nemokamai.

3) Bendra projektinė veikla, susijusi su prekybos žmonėmis prevencija: projektas „Vieni, bet neatskirti" (socialinės atskirties asmenims), Merginų ir probleminių šeimų įgalinimo projektas (su KMD), projektas „Tu gali" (socialinės atskirties asmenims) , projektas „Tiltai į sėkmingą integracija" (prieglobstį gavusiems užsieniečiams, su LRK), projektas „Saugok save ir kitus" (Soc. atskirtį ir smurtą patiriantiems asmenims, su Vakonsalta).

BŪSTO PRITAIKYMO PASLAUGOS

Būsto pritaikymo paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pagal negalios priežastis ir būklę yra nustatyti:

 • labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
 • vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Prašymai dėl būsto ir aplinkos pritaikymo priimami Jonavos rajono socialinių paslaugų centre (Vasario 16-osios g. 31, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 14 val., pietūs nuo 12 iki 12.30 val., penktadienį dirbame be pietų).

Prašymai nagrinėjami ir tolimesnis būsto pritaikymo procesas įgyvendinamas vadovaujantis: 2007 m. balandžio 19 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-111 patvirtintais Bazinių būsto pritaikymo žmonėms su negalia reikalavimais, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia poreikio vertinimo metodika ir Būsto pritaikymo žmonėms su negalia finansavimo tvarkos aprašu.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ Į NAMUS GAVIMAS

Jonavos r. socialinių paslaugų centro specialistai (soc. darbuotojai, jų padėjėjai, slaugytojai ir psichologas) teikia:

 • socialinės priežiūros paslaugas į namus;
 • dienos soc.globos paslaugas į namus.

Paslaugas į namus gali gauti - neįgalūs, senyvo amžiaus, vieniši Jonavos r. gyventojai, kuriems nustatytas nuolatinės priežiūros/slaugos poreikis arba tie, kurrie dėl objektyvių sveikatos priežasčių negali pasirūpinti savimi.

Asmuo, pageidaujantis gauti socialines paslaugas namuose pateikia šiuos dokumentus:

 • nustatytos formos prašymą;
 • asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar laikiną piliečio pažymėjimą;
 • asmens socialinį statusą patvirtinantį dokumentą: pensininko (pensijos gavėjo), neįgaliojo pažymėjimą;
 • išrašą iš medicinos dokumentų, forma 046/a, išduotą asmens šeimos gydytojo, patvirtinantį pagalbos į namus reikalingumą asmeniui pagal esamą sveikatos būklę;

Pateikę dokumentus, asmenys norintys gauti socialines paslaugas namuose, yra įrašomi į eilę. Atliekamas socialinių paslaugų poreikio vertinimas, senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikio vertinimas arba suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio vertinimas. Įvertinus poreikį pateikiama socialinės priežiūros ir globos namuose poreikių nustatymo komisijai svarstyti dėl asmens lankymo namuose. Atsižvelgiant į įvertintą poreikį asmeniui teikiamas nustatyto valandų skaičiaus paslaugų į namus kompleksas. Klientai už paslaugas moka pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintą tvarką (vadovaujantis SADM ministro patvirtintu Mokėjimo už soc. paslaugas įsakymu).

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras sudaro sąrašus asmenims norintiems gauti maisto produktus iš intervencinės maisto programos.

Norint gauti produktus asmenys pristato į socialinių paslaugų centrą šiuos dokumentus:

 • specialios formos prašymą;
 • asmens dokumentus: pasą, asmens tapatybės kortelę (visų suaugusių šeimos narių), vaikų gimimo liudijimus;
 • pažymas apie gautas pajamas už tris paskutinius mėnesius;
 • jei asmenys gyvena Jonavos mieste, o jų gyvenamoji vieta deklaruota kitame mieste arba seniūnijoje, privalo pateikti pažymą, kad negauna maisto produktų iš seniūnijos (miesto), kurioje yra deklaruota jų gyvenamoji vieta.

Informacija apie maisto produktų dalinimo terminus viešinama vietos žiniasklaidoje (laikraštis "Naujienos"), Jonavos r. savivaldybės I aukšte, Jonavos r. socialinių paslaugų centre ir jo padaliniuose bei teikiama telefonu: 8 349 54722.

VAIKŲ TĖVAMS

Jei Jūsų vaikas turi elgesio, mokymosi ar bendravimo sunkumų Jonavos r. soc. paslaugų centro Rimkų, Upninkų ir Žeimių padaliniuose - Mišrių socialinių paslaugų dienos centruose - jam gali būti teikiama:

 • dienos užimtumas – pamokų ruoša, socialinių įgūdžių ugdymas, meno užsiėmimai;
 • socialinio pedagogo pagalba – ugdymo, mokymosi proceso gerinimui;
 • psichologo – elgesio korekcijos, bendravimo sunkumų minimalizavimui;
 • tėvų konsultavimas – paramos šeimai tarnybos specialistų pagalba.

DIENOS UŽIMTUMO PASLAUGOS SENJORAMS

Senatvė – turi būti nauja oraus gyvenimo pakopa, o ne liūdnu, vienatvės ar ligų pilnu egzistavimu. Pagyvenęs žmogus yra išmintingas. Kviečiame vienišus, neįgalius senjorus pasidalinti savo išmintimi, neužsiskleisti savyje ir apsilankyti Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Rimkų, Upninkų padaliniuose (Chemikų g. 136,Jonava, tel. 8 349 64601; Jaunystės g. 6,Upninkai tel. 8 349 20513).

Senjorus kviečiame:

 • dalyvauti dienos užimtumo veikloje (meno terapija, išvykos, renginiai, susitikimai su medicinos, psichologijos, teisės, religijos ir kitų aktualių sričių specialistais);
 • lankyti kompiuterinio raštingumo kursus;
 • prie gardžios arbatos puodelio pabendrauti su savo bendraamžiais (literatūrinės popietės, gimtadieniais, šventės).

DIENOS SOCIALINĖS PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS

Jei esate neįgalus ar Jūsų šeimos nariui nustatytas neįgalumo lygis – nelikite vienas – Jonavos rajono socialinių paslaugų centro (jo padalinių) specialistai yra pasiruošę Jums padėti.

Siūlome:

 • dalyvauti dienos užimtumo neįgaliesiems veikloje (meno terapija, išvykos, šventės, popietės);
 • lankyti kompiuterinio raštingumo kursus;
 • dalyvauti savipagalbos grupėje (soc. įgūdžių ugdymas, negalės stigmos problemos sprendimas, emocinis palaikymas, vidinių resursų aktyvacija, savęs ir kitų pažinimo skatinimas);
 • kreiptis dėl nemokamų psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo konsultacijų.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Žmonės kiekvieną dieną susiduria su daugybė gyvenimo sunkumų. Tai nepasitenkinimas esama padėtimi, sveikata, darbu ar jo neturėjimu, pablogėję santykiai su aplinkiniais, mokymosi mokykloje problemos ir kt.. Dažnai mums trūksta pasitikėjimo savimi, savigarbos, ryžto- priimant sprendimus atsidūrus krizinėje situacijoje, sprendžiant iškilusias problemas, konfliktus ar užmezgant tarpasmeninius santykius. Tokiose situacijose būtina psichologinė pagalba.

Psichologinis konsultavimas skirtas padėti žmonėms išsiaiškinti ir suprasti tai, kas vyksta jų gyvenime, išmokti spręsti iškilusias problemas, išsikelti ir siekti savų tikslų, kad gyvenimas įgytų prasmę bei teiktų džiaugsmą.

Jonavos r. socialinių paslaugų centre teikiama psichologinė pagalba krizę išgyvenantiems asmenims, smurtą patyrusioms moterims ir vaikams, neįgaliems, pensijinio amžiaus sulaukusiems asmenims.

Dėl psichologinės pagalbos prašome kreiptis į Jonavos raj. socialinių paslaugų Rimkų padalinį, esantį Chemikų g. 136.

PAGALBA SERGANTIEMS ALKOHOLIZMU

Jei nori susigrąžinti sveiką ir laisvą nuo alkoholio gyvenimą - nesidrovėk kreiptis pagalbos !

Jonavos rajono socialinių paslaugų centro specialistai, įgyvendindami Jonavos savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 1TS-135 patvirtintą priklausomybės nuo alkoholio mažinimo programą, pasiruošę nemokamai suteikti kvalifikuotą psichologinę ir socialinę pagalbą, organizuoti gydymą (medikamentinis gydymas; „Minesotos" (12 žingsnių) programa; psichoterapija; implantai; „Torpedo" suleidimas; kodavimas hipnozės būdu ).

Esame orientuoti į sėkmingą gydymo rezultatą – todėl teikiame pagalbą ne tik iki kodavimo, bet it palaikant asmenį/ jo artimuosius, po gydymo pasiskirimo (psichologo, socialinio darbuotojo, esant poreikiui – psichiatro - konsultacijos; grupinės psichoterapijos ir savipagalbos grupių užsiėmimai).

Prašome kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centro Rimkų padalinį, adresu: Chemikų 136, Jonava. Telefono nr.: 8 349 64601.

Mūsų pirmi rezultatai:

Pažymėtina, kad nuo tvarkos aprašo įsigaliojimo pradžios, pagal įią programą pagalba jau suteikta 5 asmenims (3 iš kaimo seniūnijų, 2 – Jonavos miesto gyventojai). Šiems asmenims suteiktos motyvaciją gydytis skatinančios socialinio darbuotojo ir psichologo konsultacijos, parinkti individualiai kiekvienam tinkantys gydymo būdai („Torpedo" suleidimas; kodavimas hipnozės būdu). Šiuo metu jiems sistemingai teikiama palaikomoji pagalba – socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų ir psichologo bei Jonavos r. pirminės sveikatos priežiūros centro psichiatrų konsultacijos.

Pagalbos gavėjai - socialinės rizikos ar probleminių šeimų sąrašuose esantys, socialinės rizikos asmenų rizikos grupei priklausantys arba tiesiog krizinę situaciją išgyvenantys Jonavos rajono gyventojai, priklausantys nuo alkoholio.

JONAVOS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 31, LT-55164 Jonava
tel./faks. (8 349) 54 722, el. p. soc.centras@jonava.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 300629722

Darbo laikas: 8.00- 17.00, pietų pertrauka 12.00-12.30.
Valstybinių švenčių dienomis nedirbama. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau